Hjem

Bærekraftstrategi 2022

Vår bærekraftstrategi

Konkrete ting vi faktisk kan påvirke

Nordic Steel Group har tatt ansvar for miljø og bærekraft i mange år. En tydelig miljøledelse, med eget miljøledelsessystem og miljøhåndbok er en del av selskapets organisering og daglige oppfølging. Nordic Steel har vært sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2014 og miljøansvaret blir dokumentert for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

I 2021 ble Nordic Steel kåret til Årets Miljøfyrtårn 2021 på grunn av selskapets sterke posisjon i det grønne skiftet og grønne konkurransekraft.

I bærekraftstrategien forteller vi hva vi i Nordic Steel Group står sammen om og jobber for – og vi tar et klart standpunkt om at vi er med i det grønne skiftet. Bærekraft handler om mye mer enn klima og miljø. For oss henger arbeidsliv og samfunnsansvar tett sammen med miljøansvar.

FNs bærekraftsmål
Norges grønneste stålsenter

Som industribedrift er det viktig for oss å gå foran, vi skal gjøre det vi kan for å minske klimautslippene. FN har laget en arbeidsplan for hele verden som viser hvordan våre felles utfordringer henger sammen. Arbeidsplanen består av 17 bærekraftsmål som handler om klima, miljø, økonomi og sosiale forhold.

Nordic Steel støtter FNs bærekraftsmål og vi har en rekke tiltak og prosesser som understreker de ulike målene. Våre bærekraftige valg deler vi inn i tre kjerneområder: menneske, arbeidsliv og miljø. De tre områdene er alle knyttet til FNs bærekraftsmål.

Vi har valgt ut noen av målene som vi spesielt retter oppmerksomheten vår mot, fordi her kan vi gjøre en ekstra forskjell. Ved å fremheve noen mål for selskapet vårt forplikter vi oss og gjør det enda tydeligere hva vi virkelig skal bidra til å nå.

Vi arbeider også for de resterende bærekraftsmålene. Mange av målene kjenner vi igjen i kjerneområdene våre. Likestilling mellom kjønnene, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, og samarbeid for å nå målene er viktige mål for oss.

Nordic Steel ser de bærekraftige valgene våre og klimaavtrykket vårt som avgjørende for fremtidens konkurransekraft. Som selskap skal vi ha en profil som er bærekraftig og klimavennlig. Vi tar ansvar i det grønne skiftet og er stolt over å være Norges grønneste stålsenter. Som hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet tar vi ansvar for menneske, arbeidsliv og miljø.

Det er viktig for oss å gjøre det vi kan innen alle områder der vi kan bidra.

Vi er en viktig del av fremtidens løsninger.

Ord fra Børre

Det er ikke et alternativ å ikke bry seg. Bærekraft handler om fremtiden for barna våre, for lokalmiljøet, Norge og resten av verden. Jeg bryr meg oppriktig om dette. Jeg synes faktisk det er en plikt å ta klima og bærekraft på alvor.

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er blant de viktigste utfordringene verden står overfor. Næringslivet har en viktig rolle i dette arbeidet og som foregangsselskap tar Nordic Steel Group vår del av ansvaret. Vi kan ikke gjøre alt, men vi skal gjøre vårt beste innen alle områder vi kan påvirke.

Et av det viktigste grepene vi kan gjøre over hele verden er å redusere klimagassutslippene. For Nordic Steels del har vi et klimaregnskap som viser at klimagassutslippene har gått nedover de siste årene, tross vekst og økt produksjon. Fra 2019 til 2020 har vi en nedgang i CO2-utslipp på 34 prosent.

All strøm vi bruker på bygget vårt og til maskinene våre har opprinnelsesgaranti. Vi skal fortsette å velge grønn strøm. Vi velger transportører som er fair transport-sertifiserte og vi resirkulerer over 93 prosent av alt avfall, for å nevne noe. Mål om over 90 prosent gjenvinning av alt avfall skal vi nå hvert år. I 2021 ble 99 prosent av stålavfallet vårt sendt til gjenvinning. Dette skal vi fortsette med. Kundene våre skal få tak i resirkulert stål ved å velge Nordic Steel.

Fotavtrykket vårt er imidlertid ikke nok. Stålindustrien er en klimaversting og indirekte er vi med på store klimagassutslipp. Derfor er standpunktet vårt ekstra verdifullt – kan vi bli med å påvirke offentlige og private aktører til å benytte de mest bærekraftige alternativene innen stål så er vi med og endrer en hel bransje. Nettopp det har vi lyst til.

Vi i Nordic Steel Group stiller høye krav til oss selv og samarbeidspartnerne våre, kunder som leverandører. I bærekraftstrategien vår er vi tydelig på hvordan vi skal jobbe innen tema som arbeidsmiljø, klima, miljø- og avfallshåndtering, leverandørkjede, transport og som bidragsyter i samfunnet. Strategien blir overordnet fulgt opp av vår bærekraftsansvarlige, men ansvaret ligger godt forankret hos oss alle, og alle vet hva nettopp de kan bidra med.

Vi har også tatt klare retningsvalg og er tydelig på at vi skal være en ledende del av fremtidens næringer. Her er vi bransjemessig tidlig ute og har allerede store kontrakter på blant annet Doggerbank A, B og C, som er verdens største havvindpark, og Salmon Evolution, som er Nord Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for laks.

Bærekraft for oss handler også om næringsutvikling og det å oppnå nye forretningsmuligheter. Lønnsomhet i drift er avgjørende for å sikre trygge arbeidsplasser, samtidig som det gir oss muligheter til nye investeringer.

Vi tenker langsiktig og fremtidsrettet og gir unge og lærlinger muligheter. Alle FNs bærekraftsmål er viktig i Nordic Steel, men vi har spesielt fokus på mål 3, 8 og 13. Mål nummer 8 er sentralt hos oss fordi vi skal skape nye arbeidsplasser og inkludere de unge i arbeidslivet. Jeg er glad for at vi fra 2022 søker etter enda flere lærlinger. Ved årsskiftet 2021-2022 var det fem lærlinger hos oss, med en gjennomsnittsalder på 20,4 år.

Jeg er svært opptatt av at valgene vi gjør i Nordic Steel Group skal være bærekraftige. Dersom noe av det vi gjør kan være til inspirasjon for andre, er det positivt. Dersom våre bidrag kan påvirke bransjen vår, betyr det ekstra mye.

Stolt leder av Norges grønneste stålsenter.

Selskapet: Nordic Steel Group

Dette er oss

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Vi er en komplett leverandør av mekanisk produksjon innenfor avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. Vi leverer til kunder i alle bransjer, som fornybar energi, akva og maritim industri, bygg og anlegg, samferdsel og infrastruktur, olje og gass og diverse andre industrier.

Siden 1998 har Nordic Steel posisjonert seg som et av Norges mest seriøse stålsenter. I 2019 flyttet selskapet inn i et moderne, nytt hovedkontor på Bryne i Rogaland. Her holder både stålsenteret Nordic Steel og stålentreprenøren Nordic Steel til. Selskapet har egne salgskontor i Ålesund og Oslo. I begynnelsen av 2022 er vi totalt cirka 100 medarbeidere.

Nordic Steel Invest AS eier Nordic Steel. Bak investeringsselskapet finner vi Nordic Steel Group AS, der Verket Investering AS og XO Invest AS er eiere.

Bærekraftstrategien er forankret i Nordic Steel Groups ledelse og i alle ledd i konsernet.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Nordic Steel er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.

Vi er også ISO 9001-sertifisert. Vi bruker tall og miljødata fra Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport som styringsverktøy. Miljøfyrtårn-sertifisering er med på å bygge opp under en rekke bærekraftsmål, særlig på områder som omhandler virksomheters input, aktiviteter, produkter og tjenester (kilde: Miljøfyrtårn).

«Virksomheter som velger å implementere og aktivt bruke Miljøfyrtårns miljøledelsessystem er i stor grad med å bidra til en bærekraftig utvikling. Den endelige effekten vil være avhengig av virksomhetens evne og vilje til å bruke systemet og gjennomføre forbedringer (Miljøfyrtårns Gap-analyse 2019).»

Gjennom Miljøfyrtårns digitale system for miljøledelse får vi som bedrift tilgang til statistikk og klimaregnskap for å måle effekten av miljøarbeidet. Vi kan sette inn tiltak som nytter.

Vi skal være kundens førstevalg, fordi vi kjenner, forstår og løser kundens behov best
Få Bærekraftstrategi 2022 i PDF

Last ned bærekraftstrategi 2022

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.
Muligheter og utfordringer med bærekraft i stålindustrien

Bærekraftige valg

Stålindustrien er i endring og i årene som kommer vil vi se store endringer og nye muligheter i forbindelse med omlegging til en grønnere industri. I stålproduksjon trengs det mye varme for å smelte stål, produksjonen er derfor tradisjonelt energikrevende med høye utslipp av CO2. Heldigvis jobber aktører i stålverksindustrien og myndigheter over hele verden med tiltak for å minske utslipp.

Nordic Steel er i tett samarbeid med fremtidsrettede aktører i bransjen. Vi støtter produksjon av grønt stål og følger tett med på utviklingen med fossilfri stål- produksjon som allerede er i gang. Grønt stål er imidlertid mer enn stål som er produsert uten klimautslipp. Vi kan tilby stål med opptil 80 prosent resirkulert materiale til kundene våre.

Levetiden til stål er nærmest uendelig. Stål er verdens mest resirkulerte materiale, det kan gjenvinnes igjen og igjen og er en viktig del av en sirkulærøkonomi. Resirkulering av stål er en oppgave vi tar på alvor, alt stålavfall blir sortert og sendt til gjenvinning. Vi bruker Stena Recycling AS, som er en av de mest fremoverlente samarbeidspartnerne innen sirkulærøkonomi og som sørger for at alt avfallet går tilbake til stålverkene, for å brukes på ny.

Vi skal gjøre det vi kan på områder der vi kan bidra. I egen drift, transport og valg av leverandører og samarbeidspartnere, tar vi bærekraftige valg. Vi tilbyr gjerne fabrikasjon med resirkulert stål og kan være med på å sikre miljøkrav for kunden ved å velge stål som er resirkulert og produsert mer miljøvennlig. Grundig dokumentasjon, fremlegging av miljødeklarasjoner på produkter (EPD) og klimaregnskap kan du få hos oss.

Stålindustrien verden over er i en spennende utvikling. Vi vet at det gir oss store muligheter. Nordic Steel er en trygg og seriøs samarbeidspartner i det grønne skiftet.

Interessenter

Ting som gjør oss bedre

Nordic Steel har svært mange interessenter som på forskjellig måte er i kontakt med oss og berørt av våre aktiviteter. Det er ansatte, eiere, kunder (både eksisterende og nye), leverandører, samarbeidspartnere, lærlinger, transportører, fagfolk, bransjefolk, andre bedrifter på Håland industriområde og lokalmiljøet. I tillegg kan vi nevne myndighetene, som forvalter regelverk og lover som vi følger.

Det er viktig for oss å ha en åpen og aktiv dialog med interessentene våre. Tilbakemeldinger, forslag og erfaringer som vi får av dem kan vi bruke når vi skal ta nye valg.

Bærekraftige valg i Nordic Steel Group
Menneske (God helse og livskvalitet)

Nordic Steel Group skal tiltrekke og utvikle talenter innen mange ulike fagområder. Vår organisasjon blir bedre når vi har et mangfold av bakgrunn, kjønn, alder og etnisitet. Helse, miljø og sikkerhet står i fremste rekke i konsernet og det blir tatt et aktivt ansvar for medarbeidernes helse.

Vi har derfor valgt FNs mål om god helse og livskvalitet, som et mål vi spesielt skal jobbe etter.

«God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet».

Likestilling og menneskerettigheter

En viktig del av menneskers grunnleggende rettigheter er utdanning, arbeid og tilfredsstillende levestandard. I Nordic Steel Group er det selvsagt at også likestilling er en del av rettighetene våre. Likestilling på alle nivå er en viktig del av selskapet og alle skal ha like muligheter.

Virksomheten er innen mekanisk industri, noe som tradisjonelt har vært, og fortsatt er, et mannsdominert yrke. Det er få kvinner blant de ansatte, men antallet har økt de siste årene. I et samfunn som har vært preget av pandemi i lang tid, ser vi på tilgang til vaksiner som en viktig rettighet.

I Nordic Steel har vi oppfordret ansatte til å ta koronavaksinen, og de har tatt den i arbeidstiden. Vi har også oppfordret til og betalt for influensavaksine til alle ansatte. Ved nye behov for vaksiner, vil vi gjøre det samme.

Helse, miljø og sikkerhet

Alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og alle skal komme trygt hjem etter arbeidsdagens slutt. Det er fokus på HMS gjennom blant annet opplæring, oppfølging, rutiner og vernerunder. Gode ansettelsesvilkår og skikkelige forsikringsordninger er også med på å trygge medarbeiderne i det daglige.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Vi tror at medarbeidere som trives på jobb også gjør en bedre jobb. Et godt sosialt miljø er noe vi jobber for hver dag. Lavt sykefravær og lav turnover er med og underbygger dette.

I Nordic Steel Group har vi:

• Sykefraværsoppfølging

• Samarbeid med bedriftshelsetjeneste

• Arbeidshelseundersøkelser

• Ergonomisk kartlegging og risikovurdering

• Støymålinger

• Vernerunder

• Medarbeidersamtaler

• Førstehjelpskurs

• Avdelingsmøter

• Sosiale aktiviteter

Vi tror at medarbeidere som trives på jobb også gjør en bedre jobb

Treningsrom

Det er tilrettelagt for egentrening og fysisk aktivitet med topp moderne treningsrom på bygget. Her har alle medarbeidere og familien til den enkelte medarbeider tilgang. Personlig treningsprogram og veiledning til den enkelte, sammen med ulike typer behandlinger for de som trenger det, er tilgjengelig for alle.

Bysykkel

Det skal være lett å reise miljøvennlig til og fra Nordic Steel. Vi har elektriske bysykler like utenfor inngangsdøren. Bysykkelen kan enkelt brukes sammen med kollektivbilletten og den er tilgjengelig for alle.

Elbil-lader

Som en ansvarlig arbeidsgiver og bidragsyter i lokalsamfunnet har vi flere elbil-ladere tilgjengelig for kunder, ansatte og alle andre som trenger lading utenfor bygget vårt.

Sunt tilbud til lunsj

Vi tilbyr en sunn og variert lunsjbuffet i kantinen hver dag. Det å samles rundt matbordet er verdifullt for samhold og miljøet på arbeidsplassen. Gjennom sertifisert kantinedrift reduseres også matsvinn.

Lokalsamfunnet

Et bærekraftig nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for oss. Vi sponser lokalidretten for å være med å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Handlingsplan – vi skal:

• Gjennomføre sosiale tiltak som månedlige fredagstreff, grilling, firmaturer og julebord

• Årlig grønn uke på kontoret, med alt fra mat, til tips, råd og påminnelser om bærekraftige grep på arbeidsplassen og hjemme

• Markere oss lokalt ved å støtte lokalt næringsliv og idrett. Vi støtter blant annet Bryne FK, Nærbø IL Håndball, Viking FK, Varhaug IL

...vi tar ansvar for et seriøst og anstendig arbeidsliv, både med fagarbeidere, lønn, lærlinger og arbeidsforhold
Arbeidsliv (Anstendig arbeid og økonomisk vekst)

Nordic Steel Group sørger for et fast og trygt arbeidsliv for mange. FNs bærekraftsmål, som handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, er også et av målene vi har valgt å fokusere på.

Lærlinger

Vi gir jobb og muligheter til lærlinger og personer som av  ulik grunn har falt utenfor arbeidslivet. Ved årsslutt 2021 hadde vi fem lærlinger i bedriften, i 2022 søker vi etter sju nye lærlinger.

Kunder og bransjer

Gjennom en differensiert kundeportefølje og leveranse til mange forskjellige bransjer er ikke Nordic Steel like utsatt for svingninger i markedet, som andre kan være. I 2021 var fordelingen av Nordic Steels omsetning til ulike bransjer: Olje og gass (22,5 %), samferdsel og infrastruktur (20,4 %), akva og maritim industri (17,4 %), fornybar energi (16,6 %), bygg og anlegg (14,9 %) og diverse industrier (9,9 %).

Fremtidsrettet

Nordic Steel har vilje, kompetanse og ressurser til å investere i fremtiden. Som hjørnesteinsbedrift på Jæren investerer selskapet i bygg, maskiner og utstyr til økt produktivitet, flere personer i arbeid og et trygt arbeidsliv.

Oslomodellen

Det er en selvfølge for Nordic Steel Group å følge gjeldende lover og forskrifter i Norge. Vi tar kvalitet, helse, miljø og sikkerhet på alvor. Vi følger alle bestemmelser i blant annet Oslomodellen, som betyr at vi tar ansvar for et seriøst og anstendig arbeidsliv, både med fagarbeidere, lønn, lærlinger og arbeidsforhold.

Handlingsplan – vi skal:

• Søke etter folk som har falt utenfor i stillinger der det er mulig

• Fortsatt markere oss på, og levere tilbud på, prosjekter innen fornybar energi. I 2021 var andelen til fornybare prosjekter 16,6 prosent. Vi arbeider for at andelen blir høyere i 2022

• Orientere om Oslomodellen når vi leverer tilbud

• Profilere grønne prosjekter vi er med på

Miljø (Stoppe klimaendringene)

Vi i Nordic Steel Group skal være med å motarbeide klimaendringene og konsekvensene av dem. Derfor er målet om å stoppe klimaendringene et sentralt mål for oss.

Det er viktig for oss at vi skal gjøre vårt beste innen alle områder vi kan påvirke. Vi har eget miljøstyringssystem i bedriften, med egen miljøhåndbok, som alle ansatte får innføring i ved ansettelse.

Gjennom Miljøfyrtårns klimaregnskap har vi årlig rapportering av utslipp av klimagasser. Fotavtrykket vårt har gått nedover de siste årene. I 2016 var CO2-utslippet på 103,39 tonn. I 2020 var det på 58,96 tonn. Bare i året fra 2019 til 2020 var nedgangen i CO2-utslipp på 34 prosent. Nedgangen er spesielt positiv, fordi i samme periode har vi økning i både produksjon, størrelse på lokaler og antall medarbeidere. Det største utslippet kommer fra energibruk. Vi søker aktivt å redusere fotavtrykket ved å effektivisere produksjonen og stiller krav til leverandører og partnere.

Fornybar strøm

Vi holder til i et bygg som var helt nytt i desember 2019. Hele bygget, fra produksjonshallene, maskinene og i administrasjonen, blir drevet av 100 prosent grønn vannkraft fra Lysefjorden.

Avfallshåndtering

Vi sorterer og gjenvinner det som er mulig fra produksjonen gjennom godkjente ordninger. Sammen med ledende gjenvinningsbedrifter sørger vi for at alt stålavfall resirkuleres og blir en del av sirkulærøkonomien.

Kjemikalier

Vi bruker minimalt med farlige kjemikalier og søker aktivt bærekraftige og miljøvennlige erstatningsprodukter.

Transport

Vi har avtaler med firma som er fair transport-sertifiserte. Det betyr at både bilpark, service, arbeidsavtaler og lønn skal være helt i orden. Vi tar påse-plikten på alvor.

Innkjøp

Ved rammeavtaler må firma som skal levere til oss dokumentere miljøansvar eller sertifisering.

Grønt stål

Vi kan tilby grønt stål, det vil si stål som er tilvirket på en bedre måte, med blant annet et høyt innhold av resirkulert stål.

Handlingsplan – vi skal:

• Tilby mer miljøvennlig tilvirket stål i alle relevante tilbud

• Redusere bruk av farlige kjemikalier til færre enn åtte

• Aktivt jobbe for å redusere CO2-utslipp hvert år. Et grep vi gjør i 2022 er å teste elektrisk truck. Dersom trucken møter kravene våre, bytter vi fra diesel til elektrisk truck ved neste truckskifte

• Resirkulere mer avfall hvert år

• Utarbeide klimaregnskap på produktene vi lager

Utvalgte data fra Nordic Steel

Under vises statistikk over de siste tre årene med data for utvalgte faktorer i Nordic Steel. Dette er viktige innsatsfaktorer som kan knyttes til måling av FNs bærekraftsmål.

CO2-utslipp

2019: 90,30 tonn

2020: 58,96 tonn

2021: Klart ca. i april 2022

De siste årene er utslipp av CO2 i Nordic Steel kraftig redusert. Vi har gått fra å ha 4500 kvadratmeter store produksjonslokaler på Orstad i 2019 til 6000 kvadrat- meter produksjonslokaler på Bryne fra 2020. Samtidig har det også vært økning i omsetning og ansatte. Selv om størrelsen på lokalene øker, antall ansatte blir flere og omsetningen større, har likevel CO2-utslippene gått ned (se figur 3).

Energi er den største utslippsfaktoren hos Nordic Steel. Det er derfor viktig for oss å gjøre tiltak innen energi. Selv om dagens fabrikk- og administrasjonsbygg er større enn for få år siden viser lavere tall på utslipp at bygget er mer energieffektivt. Alle lys har for eksempel bevegelses- sensorer og blir slukket når et rom ikke er i bruk. Det sørger for at ingen unødvendig strøm blir stående på (se figur 4).

Vi har også avtale om fornybar strøm på hele bygget og alle maskinene vi bruker, gjennom en fornybargaranti fra Lyse om at de produserer minst like mye ren, fornybar strøm som vi bruker. All CO2-utslipp innen energi blir altså kompensert med fornybar strøm fra Lyse.

Gjenvinning av avfall

2019: 90,6 prosent

2020: 90,8 prosent

2021: 93,0 prosent

I Nordic Steel er det gode avfallsrutiner med miljøstasjoner for sortering av avfall over hele bygget. I miljøregnskapet måles mengden avfall som blir sendt til gjenvinning kontinuerlig. Det er tatt grep med å merke avfallsstasjoner på flere språk, for å sikre riktig sortering. Det er gjort flere grep for å minske andelen papiravfall.

Nordic Steel har avtale med de fremste aktørene på sirkulærøkonomi. Gjennom Stena Recycling AS sikrer vi at alt stålavfall kommer til nytte som resirkulert stål. I 2021 ble 308 723 kilo stålavfall sendt til gjenvinning og 99 prosent ble resirkulert til nytt, mer miljøvennlig stål. Gjenvinning av avfall er en prioritert oppgave og det skal gjenvinnes mer avfall hvert år.

Sykefravær

2019: 2,3 prosent

2020: 4,4 prosent

2021: 2,9 prosent

Arbeidsmiljøet i Nordic Steel er godt og det jobbes aktivt for å beholde det gode miljøet med flere trivselsfremmende tiltak. Bedriften har blant annet en egen sosialkomité som består av ansatte fra alle avdelinger. Det skal være positivt å arbeide i Nordic Steel og det er viktig å ha gode dager sammen på arbeidsplassen.

Sykefraværet er lavt og målet er at egenmeldt og langtidsfravær totalt ikke overstiger 4 prosent. Tallet i 2020 er noe høyere grunnet flere langtidssykmeldte. Etter to år preget av koronapandemien er likevel fraværet svært lavt.

Fraværsskader

2019: 0

2020: 0

2021: 0

Statistikken over fraværsskader viser null på antall fraværsskader helt tilbake til 2013. Helse, miljø og sikkerhet er et kontinuerlig arbeid, der det blir lagt vekt på god opplæring, detaljerte handlingsplaner og risikoanalyser. Det blir gjennomført regelmessige vernerunder, vi har fokus på bruk av riktig verneutstyr og HMS er tema på alle møter. Målet er null skader hver eneste dag. Eventuelle HMS-avvik og skal registreres og behandles hver dag hvis de forekommer.

Lærlinger

2019: 2

2020: 2

2021: 5

Tallet på lærlinger reflekterer nye lærlinger begynt det aktuelle året. De fleste lærlinger er i Nordic Steel i to år, derfor er det flere lærlinger hvert år enn de som starter det året.

Nordic Steel har søkt etter lærlinger i flere fag i 2021 og 2022 enn tidligere. De siste årene har selskapet hatt lærlinger i produksjonsteknikkfaget, platearbeiderfaget og sveisefaget. I 2021 kom det til en lærling i logistikkfaget. I 2022 er det også søkt etter lærling innen kontor- og administrasjonsfaget i tillegg til de mer tradisjonelle fagene.

Nordic Steel prioriterer fremtidsrettet arbeidskraft og søker etter flere lærlinger hvert år.