Hjem

Bærekraftstrategi 2024

Vi skal være den aktøren som gir de beste svarene.

Konkrete ting vi faktisk kan påvirke

Nordic Steel har tatt ansvar for klima, miljø og bærekraft i mange år. Vi har tatt et tydelig standpunkt om at vi skal være ledende i vår bransje innen bærekraft. For oss betyr det at vi skal gjøre det vi kan innen alle områder vi kan påvirke.

Med en strategisk tilnærming til bærekraft tar vi hensyn til både økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer. Bærekraft kan også være kommersielt lønnsomt, samtidig som vi unngår klimagassutslipp og tar vare på mennesker og arbeidsmiljø.

Tone Lise Eike, teknisk tegner i Nordic Steel

Vi er opptatt av konkrete resultater og derfor er vi tydelige i bærekraftarbeidet vårt. For oss henger klima, miljø, arbeidsliv og samfunnsansvar tett sammen. I flere år har vi hatt tre bærekraftsmål som vi har konsentrert oss om. Det er mål nummer 3 om god helse og livskvalitet, mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 13 om å stoppe klimaendringene. Dette er mål vi fortsatt jobber med. 

Nå legger vi imidlertid til et ekstra mål som vi spesielt jobber med, som er nummer 17 om samarbeid for å nå målene. Det nytter ikke at vi blir mer bærekraftige, dersom resten av industrien ikke omstiller seg. Vi er del av et større system, en større verden – og for å nå klimamålene er det viktig at aktører i alle posisjoner, bransjer og land samarbeider. 

Vi gjør det mulig å velge mer miljøvennlige løsninger. Forsknings- og innovasjonsprosjektet vårt om CO2-utslipp per prosjekt er i gang! Vi skal få faktiske data på alle operasjoner i produksjonen vår, fra materialvalg til produksjon og transport.

Rigget for fremtiden

Som industribedrift er det viktig for oss å gå foran, vi skal gjøre det vi kan for å øke det positive bidraget vårt til bærekraftig utvikling. Rapportering på miljø og klima, sosiale og styringsmessige forhold (ESG), viser oss hvordan alt fra drivstofforbruk, til energi, menneskerettigheter og arbeidsforhold påvirker utviklingen vår.

Nå utvider EU rapporteringsplikten på bærekraft med bærekraftsdirektivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nasjonale regler blir innført i tråd med CSRD og mange av Nordic Steel sine kunder blir rapporteringspliktige i år. For oss er det viktig å ha oppdatert og riktig bærekraftsinformasjon når kundene våre skal begynne å hente inn data fra verdikjeden sin.

Mathias Hult, Head of Marketing

Siden 2014 har vi rapportert årlig på klimautslipp gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Klimaregnskapet til Miljøfyrtårn er basert på Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), som er den mest kjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. 

Nordic Steel rapporterer også årlig på Åpenhetsloven og jobber for grunnleggende menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold. Vi har gjort aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. I dette arbeidet har vi kartlagt mulige og faktiske negative konsekvenser og betydelige risikoer om menneskerettigheter i egen drift og i verdikjeden vår. Vi publiserte redegjørelsen vår om Åpenhetsloven i juni 2023. Fra 2023 har vi også rapportert på Aktivitets- og redegjørelsesplikten, som spesielt fanger opp arbeidet med likestilling og diskriminering.

Forsknings- og innovasjonsprosjekt

Nordic Steel er i gang med et nyskapende og aktuelt forsknings- og innovasjonsprosjekt. Vi skal ha faktiske målinger på alle operasjoner vi gjør i produksjonen, fra maskiner, knekking og sveising. Samtidig samler vi informasjon fra verdikjeden, som innkjøp av materialer og transport. Kundene våre skal få et komplett bilde av klimautslippene i et prosjekt.

Frida Layti, Prosjektleder i Nordic Steel og doktorgradsstipendiat (UiS)

All data skal innlemmes i forretningssystemet vårt. Når vi gir et tilbud til kundene, vil klimautslippet på hver operasjon stå oppført. Her vil vi se hvilke deler i et tilbud som har størst utslipp. Eksempelvis, dersom stålet som ligger til grunn i tilbudet har høyest utslipp, kan vi gjøre tiltak med å kjøpe et grønnere stål.

Med dette prosjektet får kundene våre dokumentasjon på klimautslippene. Det kan styrke beslutningsgrunnlaget, slik at kundene kan ta et informert valg, og være med og redusere klimautslippene.

Fire bærekraftsmål

FN har laget en felles arbeidsplan for hele verden, for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Arbeidsplanen viser hvordan våre felles utfordringer henger sammen, og består av 17 bærekraftsmål som handler om klima, miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Nordic Steel støtter FNs bærekraftsmål og vi har en rekke tiltak og prosesser som understreker de ulike målene. De bærekraftige valgene våre deler vi inn i tre kjerneområder: menneske, arbeidsliv og miljø. I tillegg er samarbeid helt essensielt for oss. De tre kjerneområdene, og punktet om samarbeid, er alle knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Vi har valgt ut noen av målene som vi spesielt retter oppmerksomheten vår mot, fordi her kan vi gjøre en ekstra forskjell. Ved å fremheve noen mål, forplikter vi oss og setter en tydelig retning for bærekraftsarbeidet.

Våre bærekraftsmål

Vi jobber også med de andre bærekraftsmålene. Mange av målene kjenner vi igjen i verdiene våre. Likestilling mellom kjønnene, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn og ansvarlig forbruk og produksjon er viktige mål for oss.

Nordic Steel ser de bærekraftige valgene og klimaavtrykket vårt som avgjørende for fremtidens konkurransekraft. Som selskap skal vi ha en profil som er bærekraftig og klimavennlig. Vi tar ansvar i det grønne skiftet, og som hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet tar vi ansvar for menneske, arbeidsliv, miljø og samarbeid.

Vi skal gjøre det vi kan, innen alle områder der vi kan bidra. Vi er en del av fremtidens løsninger.

Få bærekraftstrategi 2024 i PDF

Last ned bærekraftstrategi 2024

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.

Ord fra Børre

Vi skal være den aktøren som gir de beste svarene.

Som Norges ledende kompetansesenter innen stål møter vi høye forventninger fra kundene våre, på alt fra design og engineering, til kvalitet og leveringstid. Ofte ønsker kunder også miljøvennlige alternativer, som grønt stål. Noen vil også ha miljøregnskap. Alle ser hvor viktig det er med trygg, norsk produksjon. Vi har solide leverandører og partnere som ønsker å levere gode produkter og tjenester, som også er bra for miljøet. 

Børre Lobekk, konsernsjef

Nasjonale og internasjonale aktører kommer til oss med et ønske om samarbeid. Når både offentlige etater og private selskap ber om hjelp, råd eller assistanse innen bærekraft, da viser det at vi gjør mye riktig.

Mange har høye forventninger til oss. Heldigvis setter vi de høyeste forventningene til oss selv. Hos et kompetansesenter skal du få de beste løsningene. Vi skal levere som avtalt, vi skal løse problemer for kunden. Vi skal skape verdi. 

Vi trives spesielt godt når vi bidrar til å løse utfordringer. Det gjelder kunder som trenger et nytt og mer produksjonsvennlig design. Det er statlige aktører som trenger hjelp til å vurdere miljøkriterier, eller leverandører som vil bli miljøsertifiserte. Og det gjelder lokalmiljøet som trenger støtte, særlig for å få barn og unge engasjerte og i aktivitet.

Vi bryr oss om de som er rundt oss. I fellesskap har alle som representerer Nordic Steel et ansvar. Virksomheten vår gir grunnlag for videre drift og vi er med på å endre en bransje. Da skal vi også gi tilbake til lokalsamfunnet.

Jeg blir oppriktig glad av å bidra til likestilling og like muligheter i fotballen, ved å sende Brynes kvinnelag på treningsleir før sesongstart, og ved å støtte breddeidretten spesielt. Vi støtter også Kulturbanken, som har tilbud innen dans, teater og musikk. I mai sørger vi for at barn og unge får sin egen, alkoholfrie musikkfestival, med Litla Jærnåttå. 

I år har vi lagt til et nytt bærekraftsmål som vi skal jobbe spesielt med. Fortsatt er målene om god helse og livskvalitet, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og å stoppe klimaendringene, viktige for oss. Vi legger til målet som handler om samarbeid. Vi ser at det er helt nødvendig, for å kjempe mot både klimaendringer og ulikhet. Vi er del av et større system og alle må samarbeide for å nå målene.Vi deler alt vi kan, i møter, på konferanser, i fagartikler og nettverk.  Et kompetansesenter skal bidra – fordi vi ønsker å påvirke på områder der vi har mulighet til å påvirke. Det er viktig å få ned klimautslippene. Vi skal være den aktøren som gir de beste alternativene – uten noe bullshit, uten bare fine ord.

Jeg er stolt over at vi er i gang med å skaffe faktiske data på alle operasjoner og fra hele verdikjeden, for å gi kundene våre muligheten til å ta riktige valg. Kundene får oversikt over hvilke ledd i prosessen som har størst utslipp, og får muligheten til å ta grep der det faktisk har mest effekt. Vi tror at dette er den praktiske og faktiske måten vi kan endre en bransje på. Vi må sammen ta de riktige valgene.

Børre Lobekk, konsernsjef

Et riktig valg for oss var å inngå et samarbeid med den finske stålprodusenten Outokumpu. Vi skal være en del av løsningen i den globale kampen mot klimaendringene, da er det nødvendig å samarbeide med de beste. Outokumpu er verdensledende produsent av rustfritt stål. 

Våre egne klimautslipp er fortsatt lave. Tallet på CO2-utslipp var høyere i 2023 sammenlignet med året før, men det er lavere sett opp mot den veksten vi har hatt i omsetning og aktivitet. Vi rapporterer også på enda flere faktorer enn før.

Nordic Steel vokser videre. I 2023 ble Stamas Productions en del av oss, og de har tilført oss både gode folk og mye kompetanse. Fortsatt bygges Nordic Steel stein på stein, vi befester posisjonen vår – og har trygge arbeidsplasser. Vi skal faktisk bygge enda mer, for å utvikle oss sammen med kundene våre, og for å tilby kvalitetsproduksjon til enda flere. 

Vi har også fått mange flere kollegaer i Nordic Steel det siste året. Det er fantastisk å gå rundt i gangene og i produksjonshallene, jeg ser så mange positive folk og gode smil. Vi får bidra til så mye spennende i alle næringer og er med på prosjekter både langt under vann og høyt i lufta, alt fra utstyr til subsea offshore til romfartsindustrien.

Folkene som er med på å gjøre det mulig jobber på Bryne, i Ålesund og Oslo. Det var utrolig kjekt da vi i september inviterte til åpen dag, for alle ansatte med familier. Vi hadde telt ute på den ene parkeringsplassen, for å få plass til alle. Det var mat, aktiviteter for barna og omvisning i hallene. Jeg tror faktisk mange var like glade og stolte som meg for å vise frem alt vi lager, alt vi er med på.

Nå gir vi gass i et nytt år. Vi har ambisjoner om å vokse mer. Vi skal finne de beste løsningene, lage det kundene trenger i stål – og vi vil endre industrien i en mer bærekraftig retning. 

Nordic Steel

Dette er oss

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Vi jobber med engineering, avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. Vi leverer mekanisk produksjon og prosjektledelse av høy kvalitet til kunder i alle bransjer. Dette er fornybar energi, akvakultur og maritim, HVAC, energi og offshore, samferdsel og infrastruktur, bygg og anlegg, forsvar og romfart, piping, og diverse andre industrier.

Siden 2013 har Nordic Steel posisjonert seg som et av Norges mest seriøse stålsentre. I 2019 flyttet selskapet inn i et moderne, nytt hovedkontor på Bryne. I 2022 utvidet Nordic Steel med et nytt produksjonslokale, som har blitt Norges mest moderne sveisehall. Selskapet har egne salgskontor i Oslo og Ålesund. I begynnelsen av 2024 er vi totalt cirka 140 medarbeidere.

Forankring

Bærekraftstrategien er forankret i Nordic Steels Groups ledelse og i alle ledd i konsernet.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Nordic Steel er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Vi er også ISO 9001-sertifisert. Vi bruker tall og miljødata fra Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport som styringsverktøy.

Miljøfyrtårn-sertifisering er med på å bygge opp under en rekke bærekraftsmål, særlig på områder som omhandler virksomheters input, aktiviteter, produkter og tjenester (kilde: Miljøfyrtårn).

Gjennom Miljøfyrtårns digitale system for miljøledelse får vi som bedrift tilgang til statistikk og klimaregnskap for å måle effekten av miljøarbeidet. Det gir oss mulighet til å sette inn tiltak som nytter. Miljøfyrtårns klimaregnskap er basert på GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), som er den mest anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp.

Muligheter og utfordringer med bærekraft i stålindustrien

Stålindustrien er i endring og i årene som kommer vil vi se store forandringer og nye muligheter i forbindelse med omlegging til en grønnere industri.

I stålproduksjon trengs det mye varme for å smelte stål, produksjonen er derfor tradisjonelt energi-krevende med høye utslipp av CO2. Heldigvis jobber aktører i stålverksindustrien og myndigheter over hele verden med tiltak for å minske utslippene.

Nordic Steel er i tett samarbeid med de mest fremtidsrettede aktørene i bransjen. Vi støtter produksjon av grønt stål og følger tett med på utviklingen med fossilfri stålproduksjon som allerede er i gang blant flere aktører.

Den fremoverlente holdningen vår og viljen til å gjøre en forskjell blir lagt merke til. Kundene våre får tak i det grønneste stålet når de handler med Nordic Steel.

Christopher Vold

Først i Norge

I 2023 ble vi først i Norge med å tilby verdens mest bærekraftige rustfrie stål til kundene våre, gjennom et unikt samarbeid med den finske stålprodusenten Outokumpu. Stålet Circle Green har 93 prosent lavere klimautslipp enn gjennomsnittet i industrien verden over. Produksjonen av Circle Green var den første av sitt slag i verden. Ingen andre stålprodusenter har klart å produsere rustfritt og syrefast stål med så lave utslipp, når en tar med alle klimautslipp fra vugge til grav. Utslippstallene fra Circle Green inkluderer hele livsløpet, fra råvareutvinning, produksjon, transport, bruk og resirkulering. Outokumpu produserer Circle Green i Finland – og fra Nordic Steels ståsted gjør det at transporten til Norge er mye kortere enn fra mange andre stålprodusenter.

Grønt stål er imidlertid mer enn stål som er produsert med lavt klimautslipp. Vi kan tilby stål med opptil 90 prosent resirkulert materiale til kundene våre.

Levetiden til stål er nærmest uendelig. Stål er verdens mest resirkulerbare materiale, det kan gjenvinnes igjen og igjen og er en viktig del av en sirkulærøkonomi. Resirkulering av stål er en oppgave vi tar på alvor, alt stålavfall blir sortert og sendt til gjenvinning. Vi bruker Stena Recycling AS, som er en av de mest fremoverlente samarbeidspartnerne innen sirkulærøkonomi. De sørger for at avfallet går tilbake til stålverkene så rent som mulig, for å brukes på ny. 

I egen drift, transport og valg av leverandører tar vi bærekraftige valg. Vi har moderne maskiner og nye bygg, som bruker lite strøm. Transportører som vi har rammeavtaler med må være fair transport-sertifiserte. Vi bruker lokale og miljøsertifiserte leverandører.

Vi tilbyr gjerne fabrikasjon med resirkulert stål og kan være med på å sikre miljøkrav for kunden ved å velge stål som er resirkulert og produsert med miljøvennlig. Grundig dokumentasjon følger med leveransene. Miljødeklarasjoner (EPD) og klimaregnskap kan du få av oss.

Stålindustrien verden over er i en spennende utvikling. Vi vet at det gir store muligheter. Nordic Steel er en trygg og seriøs samarbeidspartner i det grønne skiftet.

Tone Lise Eike, Thorbjørn Jensen, Connie Ranatunga, Thor Gunnar Halvorsrød og Bjørnar Huru

Klimarisiko

Klimarisiko handler om hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringer påvirker natur og samfunn, og hva overgangen til et samfunn med netto nullutslipp innebærer. Klimarisikoutvalget i Norge vurderte klimarelaterte risikofaktorer og betydning for norsk økonomi i 2018. Utvalget påpeker at klimaendringer gir klimarisiko, og at det er menneskeskapte klimagassutslipp som forårsaker klimaendringer. *  

Nordic Steel er berørt av klimarisiko, som de fleste andre selskaper verden over. I tabellen under vurderer vi ulike risikofaktorer som er aktuelle for Nordic Steel. Vi ser på sannsynlighet og konsekvens på ulike faktorer. Vi vurderer også aktuelle tiltak for hver faktor.

Vurdering av klimarisiko for Nordic Steel:

Flere risikofaktorer kan være vanskelig å påvirke, men vi har likevel innvirkning på mange faktorer. I Nordic Steel jobber vi aktivt for at mulighetene med lavutslippssamfunnet blir et konkurransefortrinn.

Vi har en organisasjon som er bygget rundt fleksibilitet, endringsvilje og nytenking. Høy kompetanse innen engineering og design gjør at vi løser problemer og optimaliserer produkter for kundene våre. Etterspørsel fra nye markeder, for ny produksjon og ideer, passer vår organisasjon perfekt. 

Vi har i mange år levert til nye næringer og nye teknologier. Nordic Steel har tatt en sterk posisjon innen havvind, vi leverer også til mange ulike prosjekter innen ladeinfrastruktur, karbonfangst og oppdrettsanlegg på land. 

Det er viktig for oss å opprettholde en diversifisert kundeportefølje. Vi leverer til prosjekter innen fornybar energi, olje og gass, samferdsel og infrastruktur, akvakultur og maritim, bygg og anlegg, forsvar og romfart, HVAC og piping. Det gjør at vi ikke er utsatt for store svingninger i markedet, som kanskje andre er. 

Norsk produksjon er også et klimafortrinn for oss. Vi har samlet hele organisasjonen vår i Norge, og det er ofte kort vei til kundene våre. Mange av leverandørene våre holder til like i nærheten, noe som igjen reduserer utslipp til transport. 

Råvarer vi er avhengige av, får vi fra hele verden. Materialet stål er blant råvarene som vi kjøper fra grossister og stålverk. Mange av stålprodusentene holder imidlertid til i Finland og Sverige, der er ikke avstanden så stor. Vi bruker lokale leverandører av andre varer så ofte vi kan. Deres forsyningskjeder kan også bli påvirket av tilgang på råvarer og transportutfordringer, noe som kan ha betydning for oss.

Nordic Steel er godt rustet til å stå imot mange klimarisikofaktorer. Valgene vi tar og tiltakene vi gjør, reduserer klimarisiko. Vi vurderer kontinuerlig risiko og endringer i markedet for å tilpasse oss og se fremover.

*NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi

Interessenter

Nordic Steel har svært mange interessenter som på forskjellig måte er i kontakt med oss og berørt av aktivitetene våre. Det er viktig for oss å ha en åpen og aktiv dialog med alle som er rundt oss.

En interessent er en person, gruppe eller organisasjon, som har en felles interesse, rettighet eller påvirkning på en virksomhet, prosjekt eller en beslutning.

Gjennom dialog med både eksterne og interne interessenter får vi informasjon om hvilke temaer som er mest vesentlige. For ansatte er det blant annet god ledelse, trygge arbeidsforhold og karrieremuligheter. For kunder er det kvalitetsprodukter, verdiskapning, leveringspresisjon og god service. Lokalmiljøet, organisasjoner og foreninger ser verdi i samarbeid, støtte og lokal sysselsetting.

Interessentkart

Bærekraftige valg i Nordic Steel

Menneske (God helse og livskvalitet)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står i fremste rette i Nordic Steel og det blir tatt et aktivt ansvar for medarbeidernes helse. Vi har derfor valgt FNs mål om god helse og livskvalitet, som et mål vi spesielt jobber etter.

«God helse er en grunnleggende forutsetning for 

menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å 

bidra til utvikling i samfunnet.»

*fn.no (FN-sambandet)

Helse, miljø og sikkerhet

Alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og alle skal komme trygt hjem etter arbeidsdagens slutt. Vi jobber aktivt med HMS gjennom blant annet opplæring, oppfølging, rutiner og vernerunder. Gode ansettelsesvilkår og skikkelige forsikringsordninger er også med på å trygge medarbeiderne i det daglige.

Arbeidsmiljø 

Et godt arbeidsmiljø er viktig for medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Vi tror at medarbeidere som trives på jobb også gjør en bedre jobb. Et godt sosialt miljø er noe vi jobber for hver dag. Lavt sykefravær og få ansatte som slutter er med og underbygger dette. I 2023 hadde vi et sykefravær på 1,9 prosent.

Vi har opprettet industrivern, som er vår egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader, gass og kjemikalier før nødetatene kommer.

Vi nevner blant annet:

• Sykefraværsoppfølging

• Samarbeid med bedriftshelsetjeneste

• Arbeidshelseundersøkelse

• Ergonomisk kartlegging og risikovurdering

• Støymåling

• Vernerunder

• Medarbeidersamtaler

• Førstehjelpskurs

• Avdelingsmøter 

• Treningsmuligheter 

• Sosiale aktiviteter

Trening

Vi har lagt til rette for egentrening og fysisk aktivitet med et topp moderne treningsrom på bygget. Her har alle medarbeidere med familie tilgang.

Vi er sponsor for InterPadel Bryne og har fellestrening på senteret hver uke. Vi er også med i bedriftsserien i bowling på Bryne.

De som trenger det, kan få behandling på et lokalt trenings- og fysioterapisenter, som vi har avtale med. Personlig treningsprogram og veiledning til den enkelte er også en mulighet.


Sunt tilbud til lunsj

Vi tilbyr en sunn og variert lunsjbuffet i kantinen hver dag. Det å samles rundt matbordet er verdifullt for samhold og miljøet på arbeidsplassen. Gjennom sertifisert kantinedrift reduserer vi matsvinn, og det blir tatt miljøvennlige valg med varer og innkjøp. Kantinen er Svane- og Debio-merket, og vi har blant annet økologisk mat, mat fra NYT Norge og mat som er nøkkelhullsmerket.

Lokalsamfunnet

Et bærekraftig nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for oss. Vi sponser lokalidretten og kulturlivet med betydelige beløp årlig, for å være med og sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi ønsker å bidra til at regionen vår skal være attraktiv å bo og leve i.

Handlingsplan – vi skal:

• Ha null fraværsskader i året

• Ha et sykefravær under 3,5 prosent i året

• Ha vernerunder annenhver måned

• Et sosialt fredagstreff hver måned

• Padeltrening hver mandag

• Bedriftsbowling hver måned

• Et «grønt» tema hver måned internt

• Markere oss lokalt ved å støtte idrett, kultur og næringsliv. Vi støtter blant annet Bryne FK, Nærbø IL, Varhaug IL, Undheim IL, Jæren Golfklubb, Kulturbanken, Ønsketransporten, Markus-løpet, Gledespatruljen og Litla Jærnåttå, for å nevne noen

Arbeidsliv (Anstendig arbeid og økonomisk vekst)

Nordic Steel sørger for et fast og trygt arbeidsliv for alle som jobber hos oss, og vi bidrar indirekte til 41 arbeidsplasser hos underleverandører. * FNs bærekraftsmål som handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, er også et av målene vi har valgt spesielt å jobbe for.

Det er en selvfølge for oss å følge gjeldende lover og forskrifter i Norge. Vi tar ansvar for et seriøst og anstendig arbeidsliv, med både fagarbeidere, lønn, lærlinger og arbeidsforhold. Nordic Steel skal tiltrekke og utvikle talenter innen mange ulike fagområder. Organisasjonen vår blir bedre når vi har et mangfold av bakgrunn, kjønn, alder, kompetanse og etnisitet.

Kunder og bransjer

Gjennom en diversifisert kundeportefølje og leveranse til mange forskjellige bransjer er ikke Nordic Steel like utsatt for svingninger i markedet som andre aktører kan være. I 2023 var fordelingen av Nordic Steels omsetning til ulike bransjer: Energi og offshore 48 prosent, samferdsel og infrastruktur 23 prosent, bygg og anlegg 13 prosent, fornybar energi 9 prosent, akvakultur og maritim industri 4 prosent, og diverse industrier 3 prosent. 

Fremtidsrettet

Nordic Steel har vilje, kompetanse og ressurser til å investere i fremtiden. Som hjørnesteinsbedrift på Jæren investerer vi i bygg, maskiner og utstyr til økt produktivitet, flere personer i arbeid og et trygt arbeidsliv. På denne måten vokser vi sammen med kundene våre og skaper verdi for alle interessenter.

Transport

Vi har avtaler med firma som er fair transport-sertifiserte. Det betyr at både bilpark, service, arbeidsavtaler og lønn for sjåførene skal være helt i orden. Vi tar påse-plikten på alvor.

Lærlinger

Vi har flere lærlinger i Nordic Steel, nå i produksjonsteknikkfaget og sveisefaget. Flere tar fagbrev hos oss hvert år.Vi har også flere skoleungdommer innom og jobber enkelte ukedager. Vi er heldige som får se hva som bor i folk og får være med og forme ungdommene tidlig. Lærlinger får ansvar, selvtillit, og får prøve mange forskjellige oppgaver. I 2024 søker vi etter ytterligere flere lærlinger.

Inkludering

Nordic Steel gir jobb og muligheter til personer som av ulik grunn har falt utenfor arbeidslivet eller som trenger arbeids- og språktrening. Vi har også avtale med NAV om arbeidsrettede tiltak. I slutten av 2023 begynte en ukrainsk flyktning i jobb hos oss. Først kom hun til oss gjennom avtale med NAV. Nå er hun fast ansatt, og har viktig kompetanse som vi har bruk for. 


Likestilling og menneskerettigheter

En viktig del av menneskers grunnleggende rettigheter er utdanning, arbeid og tilfredsstillende levestandard.

I Nordic Steel er det selvsagt at også likestilling er en del av rettighetene våre. Likestilling på alle nivå er en viktig del av selskapet og alle skal ha like muligheter. Vi rapporterer på Aktivitets- og redegjørelsesplikten, som stiller krav til arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Virksomheten er innen mekanisk industri, der det tradisjonelt har jobbet flest menn. Det er få kvinner blant de ansatte, sammenlignet med antallet menn, men antallet kvinner har mangedoblet seg de siste årene.

Fra 2024 er det lovkrav om 40 prosent kjønnsbalanse i styret til små og mellomstore selskaper. Dette er krav Nordic Steel naturligvis også vil følge.

Respekt for alle typer mennesker og universelle rettigheter som alle mennesker har, er noe som står sterkt hos oss. Krig og konflikter gjør at menneskerettigheter blir utfordret og mange nær oss kjenner tett på dette i dag. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at allmennheten får tilgang til informasjon om dette. Loven gjelder både hos oss, leverandører og forretningspartnere. 

Vi har gjort aktsomhetsvurderinger basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, i tråd med OECDs retningslinjer. Vi jobber strategisk med arbeidsforhold, arbeidsmiljø og menneskerettigheter med ansatte og leverandører. Det å være åpne om risikoer og muligheter omkring menneskerettigheter, bidrar til bedre arbeidsforhold i hele industrien.

Handlingsplan – vi skal:

• Ta inn flere lærlinger hvert år

• Stille på fagdager og skolearrangement for å rekruttere flere lærlinger og unge arbeidstakere

• Øke antall miljøsertifiserte leverandører

• Gjennomføre oppfølgingsmøter med viktige leverandører, der vi samhandler og utvikler oss til å bli bedre sammen

• Utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med Åpenhetsloven innen utgangen av juni

• Utføre aktivitets- og redegjørelsesplikten, for arbeid med likestilling og hindre diskriminering

• Gjennomføre medarbeiderundersøkelse

*DnBs Ringvirkninger i 2023

Miljø (stoppe klimaendringene)

Vi skal være med å motarbeide klimaendringene og konsekvensene av dem. Derfor er målet om å stoppe klimaendringene et sentralt mål for oss.

Det er viktig for oss at vi skal gjøre vårt beste innen alle områder vi kan påvirke. Vi har vårt eget miljøstyringssystem i bedriften, med en egen miljøhåndbok, som alle ansatte får innføring i når de begynner hos oss.

Gjennom Miljøfyrtårns klimaregnskap har vi årlig rapportering av klimagasser. Fotavtrykket vårt har gått nedover de siste årene, når vi sammenligner med vekst i omsetning og lokaler. I 2023 var klimagassutslippene våre 136,53 tonn CO2. Det er en økning på 64 prosent fra året før. Vi har imidlertid hatt en omsetningsvekst på 105 prosent, og økning på 51 prosent i antall årsverk i samme periode. 

CO2-utslipp fordelt på scope 1, 2 og 3 

Vi rapporterer i dag på scope 1 (direkte utslipp fra maskiner og kjøretøy), scope 2 (indirekte utslipp fra energibruk) og deler av scope 3 (indirekte utslipp fra leverandørkjeden).

Vi ble flere i Nordic Steel i 2023. Dette påvirker scope 1-utslippene. Kjøretøy fra Stamas Productions, som ble en del av oss i 2023, er også inkludert. Vi har også mange anleggstrucker i bruk i produksjonslokalene og logistikkavdelingen. De siste årene har vi byttet ut dieseltrucker med elektriske trucker. Nå har vi tre dieseltrucker, 12 elektriske trucker og to elektriske jekketraller i bruk. De siste dieseltruckene skal også fases ut.

Det største utslippet som vi måler i dag kommer fra energibruk (scope 2). Vi setter derfor i verk tiltak som kan få ned energibruken. Byggene våre og maskinene våre er nye, moderne og energieffektive. Produksjonshallene har energimerking A, administrasjonsbygget har energimerking B. I den nyeste sveisehallen er det vannbåren varme med varmepumpe. Vi søker aktivt å redusere fotavtrykket ved å effektivisere produksjonen og stiller krav til leverandører og samarbeidspartnere.

De største utslippene våre ligger i scope 3, som er indirekte utslipp fra leverandørkjeden. Her kommer blant annet materialer vi bruker, og transport inn. Vi måler ikke alle kategorier innen scope 3, men har mål om å klare enda mer hvert år. Fra året 2023 rapporterte vi for første gang på flyreiser og kjøregodtgjørelse, som også kommer i denne kategorien. Med forsknings- og innovasjonsprosjektet vårt om CO2-utslipp for hvert prosjekt, får vi tall som er svært nyttig for å rapportere mer innen scope 3.

Avfallshåndtering

Vi sorterer og gjenvinner alt som er mulig fra produksjonen gjennom godkjente ordninger. Alt stålavfall resirkuleres og blir en del av sirkulærøkonomien. I 2023 fikk vi komprimator på papp og plast, som presser sammen avfallet. Det betyr færre tømminger, og dermed mindre transportbehov.

Kjemikalier

Vi bruker minimalt med farlige kjemikalier og søker aktivt bærekraftige erstatningsprodukter. Vi utfører substitusjonsvurderinger av kjemikalier hvert år, med mål om å erstatte farlige kjemikalier med tilsvarende produkter, hvis de fins.

Transport: Elbil-ladere og bysykkel

Det skal være lett å reise miljøvennlig til og fra Nordic Steel. Vi har mange elektriske bysykler like utenfor inngangsdøren. Bysyklene kan enkelt kombineres med tog eller buss på Bryne stasjon.

Som en ansvarlig arbeidsgiver og bidragsyter i lokalsamfunnet har vi i flere år hatt elbil-ladere tilgjengelig for ansatte, kunder og alle andre som trenger lading utenfor bygget vårt. Samlet har vi 22 elbil-ladere.

Vi bruker transportører som er fair transport-sertifiserte, og som har en bilpark med miljøvennlige alternativer.

Innkjøp

Ved rammeavtaler må firma som skal levere til oss dokumentere miljøansvar og/eller sertifisering. Vi følger opp leverandører på miljø og menneskerettigheter, og har egne prosedyrer for innkjøp og håndtering av leverandører. Vi hjelper gjerne leverandører med miljø- og sertifiseringsspørsmål.

Grønt stål

Vi kan tilby grønt stål. Det er stål som er tilvirket i fornybar, eller nær utslippsfri produksjon, og stål med et høyt innhold av resirkulert stål.

Vi er i tett samarbeid med ledende aktører over hele verden som er i gang med produksjon av grønt stål. I løpet av de neste årene vil vi se store endringer innenfor utslippsfri produksjon.

Ombruk av stål

Ombruk av stål betyr at vi bruker stålet slik det er, om igjen, uten å smelte det om til nytt stål. Det har stor klimagevinst. Stål er en type byggevare som egner seg for å brukes om igjen. Vi har erfaring med ombruk av stål, blant annet ved bygging av nytt undervisningsbygg for Høyskolen Kristiania i Oslo sentrum.

Handlingsplan – vi skal:

• Prosentvis økning i CO2-utslipp vs prosentvis økning i omsetning skal holdes stabilt. Det skal ikke overstige forholdstallet mellom utslipp og omsetning, med referansetall til 2020

• Øke antall prosjekter med Circle Green-stål eller tilsvarende

• Rapportere flere kategorier innen scope 3, som er indirekte utslipp

• Redusere antall farlige kjemikalier til færre enn sju

• Holde resirkuleringsgraden på avfall over 90 prosent

• Bytte dieseltrucker til elektriske trucker

Roy Fuglestad og Helge Skretting

Samarbeid (Samarbeid for å nå målene)

For å nå bærekraftsmålene som nær hele verden står sammen om (gjennom FNs 2030 Agenda), er vi nødt til å samarbeide. Det nytter ikke at vi blir mer bærekraftige, dersom resten av industrien ikke omstiller seg. Vi er en del av et større system, og for å nå bærekraftsmålene er det viktig at aktører i alle posisjoner, bransjer og land samarbeider. Vi ser samarbeid for å nå målene som helt sentralt i kampen for å få ned klimagassutslippene.

Forsknings- og innovasjonsprosjekt

Vi har med oss flere ledende aktører i innovasjonsprosjektet for å måle faktiske klimagassutslipp på alt vi produserer. Flere store kunder støtter prosjektet som skal gi faktatall til beslutningstakere. Vi ser på dette som en stor kommersiell mulighet for å få de grønneste løsningene til markedet.

Circle Green og Outokumpu

Samarbeid med den finske stålprodusenten Outokumpu om å tilby verdens mest bærekraftige rustfrie stål, Circle Green, til Nordic Steels kunder i Norge. Stålet har 93 prosent lavere klimautslipp enn gjennomsnittet i industrien.

Compera

Vi har inngått samarbeid med Compera, som er et nystartet selskap som utvikler et verktøy for bærekraftrapportering og sammenligning av leverandører. Det er en god måte å få oversikt, sammenligne og rangere leverandører etter klima, bærekraft og menneskerettigheter.

Kunder og samarbeidspartnere

Vi jobber for å lage de beste løsningene for kundene våre. Vi tilbyr kortreist produksjon og skreddersydde løsninger. Med stor kompetanse innen design og engineering, optimaliserer vi produkter og sørger for at riktig stål blir brukt til hvert prosjekt. Vi kan tilby det grønneste stålet på markedet til kundene våre.

Kompetansedeling

Samarbeid for oss er også å dele kunnskap. Vi skriver fagartikler og deler kunnskapen vår innen blant annet stålproduksjon, bærekraftige løsninger og engineering. Det kan gjøre både private og offentlige aktører i stand til å lære mer og ta gode valg.

Nettverk og konferanser

Vi deltar på konferanser og messer, både som deltakere og foredragsholdere. Vi benytter disse anledningene til å gjøre flere kjent med Nordic Steel, norsk produksjon og bærekraftige løsninger. Vi deltar også i flere nettverk innen bærekraft og HMS. Der knytter vi viktige kontakter, utvider egen kunnskap og deler kunnskapen vår med andre.

Yngres Stålnettverk

Yngres Stålnettverk (YSN) er en del av Norsk Stålforbund og landets største nettverk for unge stålinteresserte. Nettverket skal styrke samarbeidet og dele kunnskap mellom unge fagfolk i stålindustrien. Nordic Steel har lederansvaret i YSN sentralt og for regionsavdelingen i Rogaland.

Handlingsplan – vi skal:

• Inkludere kundene våre i forsknings- og

 innovasjonsprosjektet om CO2-utslipp 

• Delta på konferanser, messer og i nettverk

• Skrive fagartikler og dele kunnskap

Utvalgte data fra Nordic Steel

Under vises statistikk over de siste årene med data for utvalgte faktorer i Nordic Steel. Dette er viktige innsatsfaktorer som kan knyttes til måling av FNs bærekraftsmål.

Omsetning i millioner kroner per år vs tonn CO2 per år

C02-utslipp

2021: 84,6 tonn

2022: 85,3 tonn

2023: 136,5 tonn

Vi har moderne og energieffektive bygg, som var nye i 2019 og 2022. Produksjonsbyggene har energimerke A, administrasjonsbygget har energimerke B. Vi har nye, bransjeledende maskiner, både innen sveis og platearbeid, som bruker lite strøm.

Vi har likevel betydelig høyere aktivitet i 2023 enn årene før, og det viser igjen på den største utslippsfaktoren vår, som er energi. Omsetningen har økt betydelig det siste året (økning på 105 prosent), det samme har antall årsverk (økning på 51 prosent i antall årsverk). Vi bruker dessuten mer strøm til lading enn tidligere. Nå har vi 12 elektriske trucker, to elektriske jekketraller og bare tre dieseltrucker igjen.

Vi rapporterer også på enda flere faktorer enn tidligere. I 2023 har vi blant annet lagt til tjenestereiser med fly, kjøregodtgjørelse, drivstofforbruk, vannforbruk og kjemikaliebruk. Vi gjør også substitusjonsvurderinger av kjemikalier.

Energiforbruk

Gjenvinning av avfall

2021: 93,0 prosent

2022: 92,2 prosent

2023: 93,9 prosent

Vi har gode avfallsrutiner og tar resirkulering av avfall på alvor. Det er merkede containere og avfallsstasjoner både innendørs og utendørs. Vi sorterer avfall i alle bygg, både i administrasjonen og produksjonen. I 2023 har vi fått komprimator på papp og plast, som presser sammen avfallet. Det betyr færre tømminger og mindre transportbehov. 

Stål er en viktig del av sirkulærøkonomien, fordi det kan smeltes om uendelig mange ganger og resirkuleres til nytt stål uten at det går ut over kvaliteten og egenskapene til materialet. Hos oss kommer alt stålavfall til nytte som resirkulert stål. I 2023 ble 539.634 kilo stålavfall sendt til gjenvinning og 100 prosent av dette ble resirkulert til nytt, mer miljøvennlig stål.

Etter oppkjøpet av Stamas Productions og innfusjoneringen av Nordic Steel Construction, har vi hatt ekstra mye avfall etter rydding av lokaler. Vi er derfor stolte over at 93,9 prosent av absolutt alt avfall ble resirkulert i 2023.

Leverandører

2022: 68.290.264 kroner er innkjøp fra leverandører med et sertifisert miljøledelsessystem

2023: 129.398.688 kroner er innkjøp fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem

I 2022 hentet vi inn data fra de vesentlige leverandørene våre over 100.000 kroner. I 2023 har vi hevet summen til 200.000 kroner, fordi mengden innkjøp og antall leverandører har økt betydelig. Totalt hadde vi 105 vesentlige leverandører i 2023. Av disse er 61 miljøsertifiserte eller i gang med miljøsertifisering. Av innkjøp målt i kroner fra vesentlige leverandører har vi kun tatt med de som er sertifisert.

Vi kjøper inn flere miljømerkede varer og tjenester. Renholdet i Nordic Steel er Svane-merket. Kantinen er både Svane- og Debio-merket. Vi serverer blant annet mat som er økologisk, nøkkelhullsmerket og fra NYT Norge. Vi har mange forbruksvarer til drift av bygg som er miljømerkede. I 2023 kjøpte vi 53 ulike miljømerkede forbruksvarer. 

Vi oppfordrer leverandører vi samarbeider med om å sertifisere seg og bidrar med råd og støtte hvis noen trenger det.


Sykefravær

2021: 2,8 prosent

2022: 3,0 prosent

2023: 1,9 prosent

Et godt og trygt arbeidsmiljø er viktig. Vi jobber aktivt for å beholde et godt miljø i Nordic Steel, med flere sosiale aktiviteter og treningstilbud. Her kan vi nevne felles padeltrening, bedriftsbowling og sosialt treff etter jobb en fredag i måneden. Vi har også eget treningsrom på bygget vårt.

En søndag i september 2023 hadde vi åpen dag for alle ansatte med familier. Vi hadde blant annet felles middag, underholdning for barna, omvisning, 3D-puslespill i stål og besøk av isbilen. Det er viktig for oss å inkludere familiene til medarbeiderne våre, og dagen var svært vellykket.

Den vanlige arbeidsdagen er likevel viktigere enn sosiale møteplasser. Vi legger vekt på å se hverandre, smile og si hei. Det skal være godt å jobbe i Nordic Steel og den gode tonen vi har, ønsker vi også å møte andre med.

Sykefraværet er et godt tegn på at folk trives på jobb og ønsker å gå på jobb. Vi er stolte over et totalt sykefravær på 1,9 prosent (langtidsfravær på 1,21 prosent, egenmelding og sykdom barn på 0,69 prosent) i 2023. Fraværet er langt under målet vårt på 3,5 prosent.

Fraværsskader

2021: 0

2022: 0

2023: 0

Statistikken over fraværsskader viser null på antall skader med fravær helt tilbake til 2013. Helse, miljø og sikkerhet er et kontinuerlig arbeid, der det blir lagt vekt på god opplæring, rutiner og risikoanalyser. 

Vi har opprettet industrivern og har regelmessige vernerunder. HMS er tema på alle avdelingsmøter og daglige driftsmøter. Sammen med bedriftshelsetjenesten har vi hatt kurs i støy og sveiserøyk på arbeidsplassen.

HMS er tema på flere av de «grønne månedene» våre. I 2023 handlet det blant annet om truckkjøring, løft og bruk av verneutstyr. Målet er null skader hver eneste dag, det skal være trygt å jobbe hos oss. Eventuelle HMS-avvik blir registrert og behandlet hver dag når de forekommer.

Lærlinger

2021: 5

2022: 6

2023: 6 (4)

Olaug Skartland Byberg, Head of Projects i Nordic Steel


Tallet på lærlinger er antall lærlinger som jobber hos oss det aktuelle året. De fleste lærlinger er under fagutdanning som lærling i to år.

Nordic Steel tar inn lærlinger hvert år, i platearbeiderfaget, produksjonsteknikkfaget og sveisefaget. Det har vært vanskeligere å rekruttere nye lærlinger det siste året, men vi håper flere unge velger en fagutdannelse som vi har bruk for fremover. Det er trygge jobber innen mekanisk industri på Jæren.

I 2023 kunne vi gratulere to av lærlingene våre med fagbrev i produksjonsteknikkfaget, Thomas Skrettingland og Endre Berge Skaret.