Hjem

Åpenhetsloven 2023

Redegjørelsen vår om Åpenhetsloven

Introduksjon: Åpenhet og ansvarlighet i praksis

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Vi er en komplett leverandør av mekanisk produksjon innenfor avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. Vi holder til på Bryne i Rogaland, med administrasjon- og produksjonsavdelinger, og vi har egne salgskontor i Ålesund og Oslo.

Nordic Steel er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001. Vi leverer til kunder i alle bransjer, som fornybar energi, olje og gass, samferdsel og infrastruktur, akvakultur, bygg og anlegg, forsvar og aerospace, HVAC og piping.

I mange år har vi tatt ansvar for miljø og bærekraft. Vi ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket til kundene våre, samtidig som vi sikrer sosiale forhold og grunnleggende menneskerettigheter i hele verdikjeden vår.

Arbeidsliv og samfunnsansvar henger tett sammen med miljøansvar. De bærekraftige valgene våre deler vi inn i tre kjerneområder: menneske, arbeidsliv og miljø. Områdene er alle knyttet til FNs bærekraftmål. Vi har valgt ut tre bærekraftmål som vi jobber spesielt med, fordi her kan vi gjøre en ekstra forskjell. Dette er mål om god helse og livskvalitet (nr. 3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr. 8), og å stoppe klimaendringene (nr. 13).

Samarbeid er helt nødvendig for å oppnå resultater innen bærekraft. De siste årene har det blitt spesielt tydelig at myndigheter, næringsliv og samfunnet må arbeide sammen for å finne gode løsninger. Det er bare da vi kan oppnå bærekraftig utvikling. Nordic Steel ser de bærekraftige valgene og klimaavtrykket vårt som avgjørende for fremtidens konkurransekraft.

Kontekst og bransjen

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler og gjelder for alle FNs medlemsland.

Som industribedrift er det viktig for oss å gå foran, og vi skal ha en profil som er bærekraftig og klimavennlig. Vi skal gjøre det vi kan for å minske klimautslippene, fremme menneskerettighetene og demokratiprinsippene.

Børre Lobekk, konsernsjef i Nordic Steel

Vi bryr oss. Det fins ingen alternativ

Posisjonen som Norges ledende kompetansesenter innen stål forplikter oss til å bidra til en mer bærekraftig industri. Vi skal være ledende på det som er mest fremtidsrettet i bransjen vår, på alt fra miljøfokus i egen drift, til å levere på miljøkrav fra kundene våre, og til å skape og vedlikeholde et godt og trygt arbeidsmiljø.

FNs mål for bærekraftig utvikling er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. De 17 bærekraftmålene skal fungere som en felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Menneskerettighetene er de grunnleggende rettighetene som alle mennesker har, uansett rase, kjønn, etnisitet, livssyn, nasjonalitet eller hvor de bor.

Kan vi bidra til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varene og levering av tjenestene våre, er det ekstra meningsfullt. Vi håper at åpenhet om oss i Nordic Steel og leverandørkjeden vår, og i bransjen for øvrig, er med på å øke etterspørselen og kravene til en mer bærekraftig industri.

For oss fins det ingen alternativ.

Retningslinjer og rutiner

Nordic Steel har gjort aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Vi har kartlagt potensielle og faktiske negative konsekvenser og betydelige risikoer angående menneskerettigheter, og har følgende dokumenter for å sikre, og vise, at vi overholder kravene:

 • Aktsomhetsvurdering menneskerettigheter
 • Redegjørelse menneskerettigheter
 • Analyse av bærekraftmål
 • Strategi for bærekraft og menneskerettigheter
 • KHMS-politikk og politikk for sosialt ansvar og menneskerettigheter
 • Etiske retningslinjer
 • Personalhåndbok
 • Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold
 • Prosedyre for godkjenning og evaluering av leverandører
 • Leverandørgodkjenning / evalueringsskjema
 • Håndbok i kvalitet, miljø og HMS
 • Register av samsvarsvurdering av lover og forskrifter

Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket i aktsomhetsvurderingen

Nordic Steel opererer i Norge hvor menneskerettigheter er kontrollert ved lov og godt implementert i samfunnet. Basert på aktivitetene og størrelsen vår (over 120 ansatte), har vi begrenset innvirkning på samfunnet annet enn på egne ansatte og leverandørene våre.

Nordic Steel har ingen konflikter knyttet til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og skal respektere rettighetene og lokale lover uansett hvor vi jobber.

Vi har utført en aktsomhetsvurdering på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og har kartlagt områder hvor vi kan ha en risiko eller mulighet til å påvirke. Vi har iverksatt tiltak internt og blant leverandører, for å begrense risiko for negative konsekvenser på noen aktuelle områder.

Interne risikoer og muligheter

1. Det er fare for at person- og belastningsskader kan oppstå, og vi jobber kontinuerlig for å ivareta sikkerheten og trivselen til våre ansatte (HR3)

Iverksatte tiltak: Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste vi jobber med, hver eneste dag. Alle ansatte får opplæring før de begynner, for å ha best mulig kompetanse til å utføre jobben sin og til å forstå arbeidsprosessene i selskapet. Viktige rutiner hos oss handler om verneutstyr, kjemikalier, maskiner, løft, transport – og arbeidsmiljø. Vi har jevnlige vernerunder, et system som er risikobasert, jobber etter norsk lov og har arbeidsmiljøundersøkelser.

Ytterligere tiltak planlagt: HMS er et kontinuerlig arbeid, vi jobber med forbedringer, har regelmessige risikovurderinger og involverer ansatte i vernerunder.

2. Det er en risiko for at ansatte kjenner på usikkerhet om innmelding i fagforeninger (HR23 og HR20)

Iverksatte tiltak: Norsk lov og personalhåndboken beskriver at personell står fritt til å melde seg inn i hvilken fagforening de foretrekker.

3. Det er en risiko for at personell ikke får lik lønn for likt arbeid (HR23)

Iverksatte tiltak: Vi følger fastsatt lønnsmatrise i produksjonsavdelingene.

Ytterligere tiltak planlagt: Redegjørelse om kjønnslikestilling og hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten (jfr. Aktivitets- og redegjørelsesplikten) skal inn i årsberetning.

Leverandørrisiko

1. Det er en risiko for at logistikkbedrifter ikke overholder kjøre- og hviletidsforskriftene og har en akseptabel levestandard (HR24 og HR25)

Iverksatte tiltak: Vi har avtaler med logistikkselskaper som bekrefter at de er i henhold til loven og vi verifiserer dette. Leverandørevalueringen er oppdatert for å inkludere krav og bekrefte at de ikke har noen konflikt med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Ytterligere tiltak planlagt: Vi gjennomfører årlig revisjon (audit) av selskap og stikkprøvekontroller av sjåfører.

2. Det er en risiko for at stålgrossister og stålverk leverer materialer og komponenter som er produsert i land som ikke overholder menneskerettighetene

Iverksatte tiltak: Vi har kartlagt leverandørenes potensielle risiko. Grossistene våre er i hovedsak lokalisert i Norge og underlagt norsk lov, men handler vi direkte med stålverkene er det fra utlandet. Leverandørevalueringen vår er oppdatert for å inkludere krav om etterlevelse av menneskerettigheter og leverandørene våre må bekrefte dette.

Ytterligere tiltak planlagt: Vi gjennomfører årlig revisjon (audit) av selskap

3. Det er en risiko for at leverandører av arbeidsklær får materialer og komponenter som er produsert i land som ikke overholder menneskerettighetene

Iverksatte tiltak: Leverandørevalueringen er oppdatert for å inkludere krav og bekrefte at de ikke har noen konflikt med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Ytterligere tiltak planlagt: Vi gjennomfører årlig revisjon (audit) av selskap

Ansvarlig næringsliv: Integritet og miljø

Integritet

I Nordic Steel har vi etiske retningslinjer som tydelig understreker verdiene vi står for, og hva som er rettighetene og forpliktelsene våre.  

Vi skal unngå interessekonflikter, bestikkelser eller urettmessige fordeler, for å skaffe eller beholde utilbørlige fordeler. Det er svært viktig både for oss, kunder og forretningspartnere. Under alle omstendigheter skal vi fremme ærlighet, integritet, lojalitet og rettferdighet.

Miljø

Nordic Steel er ledende innen bærekraft i vår industri – og bærekraft står helt sentralt i organisasjonen vår. Vi har miljøstyringssystem og strenge rutiner for utslipp, transport og resirkulering av avfall, for å nevne noe. De direkte CO2-utslippene våre er lave, med energieffektive bygg og maskiner. Vi har ingen utslipp til luft eller vann. Et viktig oppdrag er å redusere indirekte utslipp. Det gjør vi ved å utfordre kunder og samarbeidspartnere til å velge mer miljøvennlig, og til å oppnå miljøkrav. Som den første i Norge kan vi tilby verdens mest bærekraftige rustfrie og syrefaste stål til kundene våre, Circle Green fra Outokumpu.

Et ansvarlig næringsliv verner om menneskerettigheter. Det gjør Nordic Steel. Det er viktig for oss at samarbeidspartnerne våre også gjør det.

Det er ikke kartlagt noen risiko på forretningspartnere knyttet til menneskerettigheter.

Styrker og svakheter (SWOT-analyse)

Styrker

 • Godt implementert HMS-system
 • Godt lovverk i Norge
 • Godt arbeidsmiljø

Svakheter

 • Har ikke direkte oppfølging av grossisters stålleverandører i utlandet

Muligheter

 • Bidra til at flere får en bedre arbeidshverdag

Trusler

 • Mister viktige ansatte om dette ikke blir tatt på alvor

Veien videre

Nordic Steel jobber strategisk med arbeidsforhold, arbeidsmiljø og menneskerettigheter med ansatte og leverandører. Det skal vi fortsette med.

Ved å være åpne om interne risikoer og muligheter omkring menneskerettigheter, kan det være med å bidra til bedre arbeidsforhold også i hele industrien. Det synes vi er veldig positivt.

Redegjørelsen vår om Åpenhetsloven (§5) er forankret i Nordic Steels styre.

Få Åpenhetsloven 2023 i PDF

Last ned Redegjørelse om Åpenhetsloven 2023

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.