Hjem

Åpenhetsloven 2024

Åpenhet og ansvarlighet i praksis

Om oss i Nordic Steel

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Vi jobber med engineering, avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. Vi leverer mekanisk produksjon og prosjektledelse av høy kvalitet til kunder i alle bransjer. Vi produserer alt kundene våre trenger i stål, til prosjekter i alle størrelser. De viktigste bransjene vi leverer til er fornybar energi, energi og offshore, akvakultur, samferdsel og infrastruktur, bygg og anlegg, HVAC, piping, romfart og forsvar, og diverse annen industri.

Nordic Steel og Åpenhetsloven

Nordic Steel er omfattet av «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven)».

Åpenhetsloven stiller krav til at virksomheten må kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i selskapet og i leverandørkjeden. De som er omfattet av loven må redegjøre for aktsomhetsvurderingene og offentliggjøre de på nettsiden innen 30. juni hvert år, eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Aktsomhetsvurderingene blir foretatt i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, på området for menneskerettigheter, som samsvarer med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler og gjelder for alle FNs medlemsland. Som industribedrift er det viktig for oss å gå foran, og vi skal ha en profil som er bærekraftig og klimavennlig. Vi skal gjøre det vi kan for å minske klimautslippene, fremme menneskerettighetene og demokratiprinsippene.

Nøkkelinformasjon om selskapet

Navn: Nordic Steel AS

Organisasjonsnummer: 880 484 842

Adresse hovedkontor: Langmyra 6, 4344 Bryne

Produkter og tjenester: Mekanisk industri: Engineering, platebearbeiding, sveis og montasje

Beskrivelse av selskapets struktur: Selskapet er en del av Nordic Steel Group

Omsetning i 2023: 511 MNOK

Antatt ansatte: 145

Nordic Steel: Arbeidet med Åpenhetsloven

Vi arbeider systematisk med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjør vi gjennom å:

 • kartlegge, kontrollere og følge opp leverandørkjeden, og internt i selskapet
 • utføre risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger
 • håndtere innsynsforespørsler

Arbeidet med Åpenhetsloven blir ledet av bærekraftsansvarlig i selskapet, i tett samarbeid med driftsleder, KHMS-leder, og innkjøps- og logistikkleder. Daglig leder blir orientert om prosessen underveis. Nordic Steel har forankret arbeidet med Åpenhetsloven i styret, for å sikre at kravene som følger av loven blir ivaretatt og fulgt opp.

Organisering og drift

Nordic Steel holder til i Langmyra 5 og 6 på Bryne i Rogaland, der vi har administrasjons- og produksjonsavdelinger. Vi har regionskontor i Ålesund og Oslo.

Vi har egne avdelinger for prosjekt, teknisk, marked og salg, regnskap og lønn, administrasjon og drift, innkjøp og logistikk, platearbeid, montasje og sveis. Ved utgangen av mai 2024 var vi 145 fast ansatte i Nordic Steel. Vi har i tillegg til enhver tid noen prosjektansatte i produksjonsavdelingene.

All produksjon skjer i lokalene våre på Bryne. Det er en stor fordel at administrasjons- og produksjonsavdelingene er samlokalisert, blant annet for tettere samhandling. Også for kundene våre er det en fordel med norsk produksjon, det gjør at de kan følge opp prosjektene lettere. De fleste kundene våre er norske selskaper, men vi har de siste årene fått flere og flere utenlandske kunder. Mange av leveransene våre går imidlertid fra oss til norske kunder, og videre til prosjekter i utlandet. Dette er for eksempel til havvind utenfor Storbritannia eller subsea offshore i Brasil. Vi har også utenlandske kunder som leverer til prosjekter i Norge.

Bærekraft i Nordic Steel: Vår forpliktelse og ansvar

Nordic Steel er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001.

I mange år har vi tatt ansvar for miljø og bærekraft. Vi ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket til kundene våre, samtidig som vi sikrer sosiale forhold og grunnleggende menneskerettigheter i hele verdikjeden vår.

Arbeidsliv og samfunnsansvar henger tett sammen med miljøansvar. De bærekraftige valgene våre deler vi inn i tre kjerneområder: Menneske, arbeidsliv og miljø. Områdene er alle knyttet til FNs bærekraftmål. Vi har valgt ut firebærekraftmål som vi jobber spesielt med, fordi her kan vi gjøre en ekstra forskjell. Dette er mål om god helse og livskvalitet (nr. 3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr.8), å stoppe klimaendringene (nr. 13), og samarbeid for å nå målene (nr. 17).

Samarbeid er helt nødvendig for å oppnå resultater innen bærekraft. De siste årene har det blitt spesielt tydelig at myndigheter og næringsliv må arbeide sammen for å finne gode løsninger. Det er bare da vi kan oppnå bærekraftig utvikling. Nordic Steel ser de bærekraftige valgene og klimaavtrykket vårt som avgjørende for fremtidens konkurransekraft.

Alltid ansvarlig

Mangfold, likestilling og menneskerettigheter handler om alle skal ha de samme rettighetene og bli behandlet på samme måte – uavhengig av hvem de er som menneske og hvor de kommer fra.

I Nordic Steel er vi heldige som har mange forskjellige mennesker ansatt hos oss. Det gir oss nye perspektiver, ny lærdom og ny innsikt. Vi blir også kjent med andre kulturer og tanker – det er spennende.

Selv om folk er forskjellige, og vi heier på det – skal alle ha de samme rettighetene og pliktene. Vi skal ha et trygt og ansvarlig arbeidsliv, og en kultur der vi møter hverandre med respekt. Det kjenner vi også igjen i FNs mål for bærekraftig utvikling, som vi jobber mye med. De 17 bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Som industribedrift tar vi ansvar i det grønne skiftet, har lave klimautslipp og hjelper kundene våre til å ta mer miljøvennlige valg. Vi er også en arbeidsplass der vi tar ansvarlige valg, med alt fra leverandører til arbeidsmiljø.

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig og ansvarlig industri. Det vet vi at både ansatte, kunder og leverandører setter pris på. Utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid skjer når vi tar ansvarlige valg. Det kan alle være trygge på at vi gjør i Nordic Steel.

Retningslinjer og rutiner

Nordic Steel har gjort aktsomhetsvurderinger på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og i tråd med OECDs retningslinjer. Vi har kartlagt mulige og faktiske negative konsekvenser og betydelige risikoer angående menneskerettigheter, og har følgende dokumenter for å sikre, og vise, at vi overholder kravene:

 • Aktsomhetsvurdering menneskerettigheter
 • Redegjørelse menneskerettigheter
 • Analyse av bærekraftmål
 • Strategi for bærekraft og menneskerettigheter
 • KHMS-politikk og politikk for sosialt ansvar og menneskerettigheter
 • Etiske retningslinjer
 • Personalhåndbok
 • Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold
 • Prosedyre for godkjenning og evaluering av leverandører
 • Leverandørgodkjenning / evalueringsskjema
 • Håndbok i kvalitet, miljø og HMS
 • Register av samsvarsvurdering av lover og forskrifter

Effekter og tiltak:

Interne risikoer og muligheter

Nordic Steel opererer i Norge hvor menneskerettigheter er kontrollert ved lov og godt implementert i samfunnet. Alle medarbeiderne våre er underlagt Arbeidsmiljøloven og obligatoriske HMS-krav. Vi har systemer, rutiner og prosedyrer for opplæring, utvikling, oppfølging og daglig drift.

Vi har begrenset innvirkning på samfunnet, annet enn på egne ansatte og leverandørene våre. Nordic Steel har ingen konflikter knyttet til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og skal respektere rettighetene og lokale lover uansett hvor vi jobber. Dette er eksempler på de temaene vi har vurdert for interne risikoer og muligheter:

 • Etiske retningslinjer
 • Arbeid med menneskerettigheter
 • Arbeidsmiljø - fysisk og psykososialt
 • Internkontroll og HMS-arbeid, verneombud og varslingsrutiner
 • Organisasjonsfrihet, fagforeninger
 • Ansettelser - fast ansatte og prosjektansatte
 • Arbeidstid og lønn
 • Forhold som særlig angår utenlandske arbeidstakere

Vi har avdekket følgende risikoer gjennom aktsomhetsvurderingene som er utført:

1. Det er fare for at person- og belastningsskader kan oppstå, og vi jobber kontinuerlig for å ivareta sikkerheten og trivselen til våre ansatte (HR3*)

Iverksatte tiltak: Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste vi jobber med, hver eneste dag. Alle ansatte får opplæring før de begynner, for å ha best mulig kompetanse til å utføre jobben sin og til å forstå arbeidsprosessene i selskapet. Viktige rutiner hos oss handler om verneutstyr, kjemikalier, maskiner, løft, transport og arbeidsmiljø. Vi har jevnlige vernerunder, faste AMU-møter, et system som er risikobasert, jobber etter norsk lov og har arbeidsmiljøundersøkelser.

Ytterligere tiltak planlagt: HMS er et kontinuerlig arbeid, vi jobber med forbedringer, har regelmessige risikovurderinger og involverer ansatte i vernerunder. I 2024 skal vi få med oss et ekstra verneombud, slik at vi totalt har tre. Da dekker vi alle byggene/områdene med et verneombud hvert sted. Det er planlagt arbeidshelseundersøkelse med bedriftshelsetjenesten høsten 2024.

2. Det er en risiko for at personell ikke får lik lønn for likt arbeid (HR23)

Iverksatte tiltak: Vi følger fastsatt lønnsmatrise i produksjonsavdelingene. Vi rapporterer på Aktivitets- og redegjørelsesplikten i årsberetningen, der vi blant annet kartlegger lønn og likestilling.

Ytterligere tiltak planlagt: Utvidet kartlegging av kjønnslikestilling og hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten (Aktivitets- og redegjørelsesplikten). Lønnsbestemmelser blir gjennomgått innen utgangen av mai hvert år.

3. Det er en risiko for at personell ikke tar del i arbeidsmiljøet (HR29)

Iverksatte tiltak: Vi har stor oppmerksomhet om inkludering av ansatte, og en kultur der vi hilser og snakker med alle. Det blir arrangert sosiale samlinger både i og utenfor arbeidstid, som padeltrening, bowling, grilling, turer og samling etter lønningsdagen gang i måneden. I juni 2024 lanserte vi vår egen app for internkommunikasjon, med blant annet kontaktinformasjon og bilder av alle ansatte, informasjon om selskapet, og om sosiale aktiviteter.

Ytterligere tiltak planlagt: I forbindelse med at vi vokser som selskap, blir flere ansatte, og er til stede på flere lokasjoner, er det viktig at ansatte kjenner seg inkludert i Nordic Steel. Vi har også flere prosjektansatte som er en del av oss i kortere eller lengre tid. Vi utvikler appen for internkommunikasjon, og skal bruke denne som kommunikasjonskanal til ansatte.

(*HR nummer = Human Rights Article Number)

Leverandørrisiko

Nordic Steel kjøper varer fra mange ulike land, men vi etterstreber bruk av lokale leverandører. Mange lokale underleverandører er viktige bidragsytere for Nordic Steel.

Den viktigste varen vi kjøper inn er stål, og stål produseres over hele verden. Vi kjøper inn stål i ulike materialkvaliteter enten fra grossister eller direkte fra enkelte stålverk som vi har avtaler med.

Nordic Steel har ansvar for en bærekraftig verdikjede som ikke påvirker mennesker eller miljø negativt. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av leverandørene som vi har direkte kontakt med i verdikjeden vår. Siden stål er den viktigste varen vi kjøper inn, er det viktig for oss å jobbe tett med grossistene, for å sikre at de har kontroll på arbeidsforhold og menneskerettigheter i stålfabrikkene som leverer til dem.

Vi er et selskap i vekst, og vi blir stadig flere ansatte i Nordic Steel. Det er også behov for prosjektansatte i perioder med stor aktivitet. Vi har derfor spesielt vurdert bemanningsforetakene som vi har avtaler med, i aktsomhetsvurderingene våre. I Nordic Steel jobber vi tett med leverandørene våre, for å skape langvarige og gode relasjoner. Dialog, åpenhet og tillit er viktig for oss i samarbeidet.

Vi har avdekket følgende risikoer gjennomaktsomhetsvurderingene som er utført:

1. Det er en risiko for at stålgrossister og stålverk leverer materialer og komponenter som er produsert i land som ikke overholder menneskerettighetene (HR1, HR2, HR3)

Iverksatte tiltak: Vi har kartlagt leverandørenes potensielle risiko. Grossistene våre er i hovedsak lokalisert i Norge og underlagt norsk lov, men handler vi direkte med stålverkene er det fra utlandet. Leverandørevalueringen vår er oppdatert for å inkludere krav om etterlevelse av menneskerettigheter og leverandørene våre må bekrefte dette.

Ytterligere tiltak planlagt: Vi gjennomfører årlig revisjon (audit) av selskap. Vi vil spesielt spørre etter grossistenes oppfølging og besøk hos stålverkene.

2. Det er en risiko for at prosjektansatte gjennom bemanningsbyrå ikke har kontrakter som overholder menneskerettighetene (HR22)

Iverksatte tiltak: Vi bruker kun bemanningsforetak som er offentlig godkjent, og som dermed er underlagt norske lover og regler.

Ytterligere tiltak planlagt: Vi gjennomfører årlige oppfølgingsmøter (audit), og gjennomfører seriøsitetskontroll og stikkprøvekontroller. Vi sjekker også ansattes arbeidskontrakter.

3. Det er en risiko for at logistikkbedrifter ikke overholder kjøre- og hviletidsforskriftene og har en akseptabel levestandard (HR24 og HR25)

Iverksatte tiltak: Vi har avtaler med logistikkselskaper som bekrefter at de er i henhold til loven og vi verifiserer dette. Leverandørevalueringen vår inkluderer krav om bekreftelse for at de ikke har noen konflikter med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Ytterligere tiltak planlagt: Vi gjennomfører årlig revisjon (audit) av selskap og stikkprøvekontroller av sjåfører. Vi ønsker å utføre flere stikkprøvekontroller.

Ansvarlig næringsliv: Integritet og miljø

Integritet

I Nordic Steel har vi etiske retningslinjer som tydelig understreker verdiene vi står for, og hva som er rettighetene og forpliktelsene våre.  

Vi skal unngå interessekonflikter, bestikkelser eller urettmessige fordeler, for å skaffe eller beholde utilbørlige fordeler. Det er svært viktig både for oss, kunder og forretningspartnere. Under alle omstendigheter skal vi fremme ærlighet, integritet, lojalitet og rettferdighet.

Miljø

Nordic Steel er ledende innen bærekraft i vår industri, og bærekraft står helt sentralt i organisasjonen vår. Vi har miljøstyringssystem og strenge rutiner på alt fra HMS, til resirkulering av avfall og transport. I egen drift har vi lave klimagassutslipp, med energieffektive bygg og maskiner, og mange elektriske trucker. Vi har ingen utslipp til luft eller vann.

En viktig oppgave er å redusere de indirekte utslippene våre, gjennom leverandørkjeden. Vi stiller krav til leverandørene vi har rammeavtaler med om miljøsertifisering. Vi utfordrer og oppfordrer kunder og samarbeidspartnere til å velge mer miljøvennlig, og vi har gode erfaringer med å hjelpe kundene å oppnå miljøkrav.

Et ansvarlig næringsliv verner om menneskerettigheter.

Det gjør Nordic Steel. Det er viktig for oss at samarbeidspartnerne våre også gjør det.

Det er ikke kartlagt noen risiko på forretningspartnere knyttet til menneskerettigheter.

Veien videre

I Nordic Steel jobber vi strategisk med arbeidsforhold, arbeidsmiljø og menneskerettigheter. Det har vi gjort siden før Åpenhetsloven trådte i kraft, men med loven har vi fått løftet temaene enda mer.

Vi har all produksjon i Norge og prioriterer å handle med lokale leverandører. Tema som arbeidsmiljø og arbeidsforhold må likevel være høyt på agendaen hele tiden, og vi tar ansvar både internt og eksternt. Det skal lønne seg å være kunde og leverandør hos oss. Menv iktigst: Det skal være godt å jobbe i Nordic Steel.

I arbeidet med Åpenhetsloven har vi avdekket risikoer internt og i leverandørkjeden vår. Vi er glade for at vi har systemer og rutiner for å håndtere dette. Ved å være åpne om risikoer og muligheter omkring menneskerettigheter og arbeidsmiljø, kan vi bidra til bedre arbeidsforhold i industrien.

Redegjørelsen vår om Åpenhetsloven (§5) er forankret i Nordic Steels styre.

Få Åpenhetsloven 2024 i PDF

Last ned Redegjørelse om Åpenhetsloven 2024

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.